ETİK KURALLARIMIZ

BAŞKURT MOTOR VE KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  A.Ş.                                                 

ETİĞİ KURALLARI

 

Konu ve Kapsam

Başkurt Motor ve Kablo San. A.Ş. Etik İlkeler ve Davranış Kuralları şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Bu etik ilkelerin amacı; uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek ve çalışanlar, tedarikçiler, iş ortakları, müşteriler ve kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

 

Temel İlkeler

Tüm çalışanlar, iş ortakları, tedarikçiler, müşterilerin; her türlü ilişkilerinde ve işlerinde işbu dokümanda yer alan temel ilkeleri gözeterek, Başkurt Motor ve Kablo San. A.Ş.  ve pay sahiplerinin itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır. Çalışanlarımız, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda, özen ve bağlılık esasına göre hareket etmelidir.

 

 DÜRÜSTLÜK:

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

GİZLİLİK:

Gizli bilgiler; rekabet açısından  dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer  bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

Başkurt Motor olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketimizin  faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri şirketin amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece yasalarla belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Ayrıca Başkurt Motor olarak fikri mülkiyetin korunmasından sorumlu hissederiz. Gizli ve özel bilgilerimizi, ticari sırlarımızı ve tüm fikri mülkiyet içeren durumları (telif hakları, ticari markalar ve patentler dahil),şirket mallarını korumada gösterdiğiniz özenle korur ve gizliliğini sağlamak için çalışırız.

 ÇIKAR ÇATIŞMASI:

Başkurt Motor çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Başkurt Motor şirketindeki görevimiz dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş faaliyetinde bulunmayız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda Yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü'ne, Etik Kural Danışmanımız da olan şirket avukatımıza danışırız.

 

 1. SORUMLULUKLARIMIZ:

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Başkurt markasına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 1. YASAL SORUMLULUKLARIMIZ :

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

1.a Mali Sorumluluklarımız :

Kamuya yaptığımız açıklamalarda; gerekli durumlarda mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz. Mali konulardaki sorumluluklarımızda ilgili yasa ve mevzuatları takip eder ve uyum sağlarız.

1.b İhracat Denetimi ve Ekonomik Yaptırımlar :

Malların ihraç ve ithal edilmesi konularında tüm ihracat denetimlerine, ekonomik yaptırımlara ve gümrük yasalarına uymaktayız.

 1. MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ:

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

 1. ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ:

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Çocuklara yönelik fiziksel ve psikolojik tehditler oluşturan ve eğitim haklarını engelleyen çocuk işçiliğine şiddetle karşı çıkmaktayız. Ayrıca Başkurt Motor çalışanın rızası olmaksızın ve tehdit altında çalışma olan zorla çalıştırmanın her türüne karşıdır ve böyle bir çalışma ortamının olmayacağını taahhüt ederiz. 18 yaşın altındaki yasal olarak genç sayılan işçilerin fazla mesai veya gece çalışmamalarını ve sağlıkları, güvenlikleri, ahlakları veya gelişimleri için zararlı olan çalışma koşullarına karşı korunmalarını sağlarız.

Sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamının çok önemli olduğuna inanmaktayız. Bu kapsamda bütün resmi kanun ve mevzuatların yanında çalışanlarımız için oluşturulmuş politikaların uygulanmasına hassasiyet gösteririz. İş Sağlığı ve Güvenliği konularının takibi için aylık olarak kurul toplantıları gerçekleştirerek tüm sorunlar ve çözümlerini değerlendiririz.

 1. TEDARİKÇİ/İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ:

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Tüm ürün ve hizmet alımı esnasında sözleşmeyle belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine uygun ve orijinal üretim parça tedariki sağlarız. Sahte parça ve malzemeleri tespit etme konusunda hassasiyet gösterir ve sahte parça tespit eder isek, ilgili tedarikçiyi yetkili mercilere bildiririz.

 

 1. RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ:

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Başkurt Motor olarak geçerli rekabet ve antitröst yasalarına uyulmasını şart koşarız. Özellikle, paydaşlar veya diğer üçüncü şahıslarla rekabete aykırı anlaşmalar yapmaz ve hakim pazar konumunu kötüye kullanmaz. Çalışanlarımızın hiçbir koşulda rakiplerle piyasada hakim durum yaratabilecek veya fiyatlama ve pazarlama politikalarını etkileyebilecek, rekabet düzenlemelerini ihlal edebilecek davranış anlaşmalar içinde yer almasına müsaade etmeyiz. Belirsizlik olması halinde Hukuk Müşavirliği’nden görüş alarak hareket ederiz. Rakiplerle, müşterilerle ve tedarikçilerle yasalara aykırı düzenlemeler yapılması ve tekelci ya da adil olmayan ticaret uygulamalarına izin vermeyiz.

Kara para aklamanın önlenmesiyle ilgili yürürlükteki mevzuata uyarız ve kara para aklamaya sebebiyet verebilecek her türlü faaliyete şiddetle karşı çıkarız ve gerçekleştirmeyiz.

 1. ÇEVREYE, TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ:

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunmasını; eğitimi, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasını çok önemsemekteyiz. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda duyarlı bir şekilde hareket ederiz. Türkiye'nin ve uluslararası çalışmalar yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.

Çevre ile uyumlu üretim stratejileri kullanırız. Evrensel standartlara ve hukuki düzenlemelere uyar, çevreci üretim teknolojileri kullanmayı ise bir maliyet unsuru olarak görmeyiz.

Tüm süreçlerimizde enerji, su gibi doğal kaynak tüketimi olan tüm süreçlerinde tasarruflu kullanımı destekleriz.

Kullandığımız tüm kimyasal maddeler için uygun durumlarda CAS Numaraları ile kontrol ederek REACH Yönetmeliği kapsamında hareket etmekteyiz.

Atıklarımızı Çevre Yönetmeliğine uygun bir şekilde yönetiriz.

Faaliyetlerimizde kullandığı hammaddeleri sorumlu bir şekilde tedarik etmek için çalışırız. Tedarik ettiği hammaddelerde çatışma minerallerini kullanmamak üzere faaliyetlerini çatışma mineraller ile ilgili yürürlükteki Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi ve diğer yasa ve düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmeyi taahhüt ederiz. DRC tarafından çatışmasız olduğu doğrulanmayan mineralleri içeren herhangi bir ürün, bileşen ya da materyalleri bilerek satın almaktan kaçınırız.

 

 1. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR
 1. Çıkar Çatışması Politikası

Başkurt Motor çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket çalışanlarının, her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması, doğrudan ve dolaylı yollarla "tacir" veya "esnaf" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması esastır. Ancak çalışanlar, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, Şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda, yönetimin yazılı onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilirler.

İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz.

Çalışanlar Şirket dışında üçüncü şahıslara; şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir. Çalışanlar, Şirket adını ve görevini kullanmak suretiyle herhangi bir kulüp, dernek ve kooperatife üye olmamaya özen gösterirler.

 • Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Şirkete zarar vermesi kabul edilemez.

Çalışanlar Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.

Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

 • Kaynakların Kullanımı

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, Şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli Şirket dışında kullanılamaz. "Her konuda tasarruf" ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.

Kaynakların Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde Şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.

Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

 • Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi Ve/Veya Kuruluşlarla İlişkiler

Şirket müşterileri, alt yüklenicileri veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı  borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.

Müşterilerle ilişkilerde; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.

Şirket personeli, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketi yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez.

 

 1. GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bilgi, Başkurt Motor’un vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması tüm şirketlerimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur.

Gizli bilgiler, bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, Şirkete ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer  bilgileri, ürün tasarımları, üretim stratejileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve  paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

. Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.

. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.

. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.

. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.

. Şirket gizli bilgileri, yemek salonları, dinlenme alanları, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz, sosyal medya hesapları ve mobil telefon uygulamalarında paylaşılamaz. Şirkete ait sosyal medya hesapları ise, sadece yetkili personel tarafından, Şirket Yönetimi’nce izin verilen kapsamda ve zamanda paylaşılabilir.

. Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır.

. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personel bu bilgileri başkalarına açıklayamaz veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunamaz.

. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuata uygun hareket edilir.

. Gizlilikle ile ilgili yukarıdaki etik yükümlülükler, herhangi bir nedenle işten ayrılan çalışanlar için şirketten ayrıldıktan sonraki dönem için de devam eder.

 

 1. ADİL ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ POLİTİKASI

Başkurt Motor çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.

. Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

. Başkurt Motor insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.

. Şirket içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

. Şirkette iş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.

. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

. Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

 • Kişilerin, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu kapsamda, çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak üzere her türlü önlem alınır.
 • Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel saldırı/taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi kabul edilemez.
 • İşyerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik  gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren, kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olan “İşyerinde Psikolojik Taciz” (Mobbing) de yukarıda bahsedilen taciz şekillerinden biri olarak görülmektedir.

. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

. Başkurt Motor yürütmekte olduğu temel faaliyetlerinin, çevreye olumsuz etkileri olmaması için, topluma ve insanlığa karşı sorumlulukları konusunda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder ve mevzuatın gerektirdiği tüm önlemleri alır. Çalışanların bu konuda bilinç ve duyarlılığını geliştirir.

 

 1. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Etik ve ilgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm çalışanların;

 • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
 • Başkurt Etik Kurallarını okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
 • Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili politika ve prosedürleri öğrenme,
 • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,
 • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla ilgili bildirimlerini mümkün mertebe güvenilir kaynak, bilgi ve belgelere dayandırmak suretiyle) isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Etik Kurul'a yazılı veya sözlü olarak iletme,
 • Kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması amacıyla tanımlanan "Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemleri izleme,
 • Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır.

A. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler

Bir hareket planına karar vermenizde yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemeniz ve kendinize bu soruları sormanız gerekmektedir:

1. Olayı, Kararı veya Problemi Belirlemek;

 • Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi?
 • Şirketlerde veya iş ortaklarınızda potansiyel olarak yasalara aykırı veya iş yapma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?
 • Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?

2. Karar Vermeden Önce Düşünün

 • Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin
 • Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun
 • Seçenekleri,  sonuçlarını ve kimlerin etkilenebileceğini düşünün
 • Diğerlerine danışın

3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin

 • Sorumluluklarınızı belirleyin
 • İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin
 • Uygun şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun
 • Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün
 • En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın
 • Diğerlerine danışın

4. Kararınızı Test Edin

 • Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin
 • Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin
 • Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin olun
 • Diğerlerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin

5. Kararlılıkla Devam Edin

 • Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın
 • Öğrendiklerinizi ve başarı hikayenizi diğerleriyle paylaşın

B. Dikkate Alınması Gereken Temel Sorular:

1. Bu etkinlik/davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (Standartlar)

 • Profesyonel standartlara uygun mu?
 • Kanunlara uygun mu?

2. Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız olur muyduk? (Adalet duygusu)

 • Size göre doğru mu?

3. Firmamız ve paydaşlarımız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu? (Duygular ve etik değerler)

 • Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya mahcup olur muydunuz?
 • Sizin için veya Şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?
 • Başka kimler bundan etkilenebilir (Şirket bünyesinde diğer çalışanlar, siz, vb.)?

4. "Algılanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüşüyor?

 • Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

 

 1. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Başkurt Motor Yöneticilerinin, Etik çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul'a en kısa sürede iletmekten,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.
 1. ETİK KURAL DANIŞMANLARININ SORUMLULUKLARI

Etik Kural Danışmanları ;

 • Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön göstermek, danışmanlık yapmaktan,
 • Kendisine ulaşan şirket içi etik uygunsuzlukların çözümüne katkıda bulunmaktan ve Şirket içinde çözümlenemeyen uygunsuzlukları Etik Kurul'a yönlendirmekten,
 • Kendisine gelen etikle ilgili soruları ve uygunsuzlukları sonuçları ile birlikte düzenli olarak veya istenildiğinde Etik Kurul'a raporlamaktan,
 • Etik Kurul'un yaptığı soruşturmalarda şirketten kontak kişi olmak ve soruşturmalara gerekli desteği vermekten,
 • Şirkette yürütülen etik uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek; uygulamalarda destek olmaktan sorumludur.
 1. DİĞER SORUMLULUKLAR
 • Şirket üst yönetimi; etik veya bu çerçevede oluşturabilecekleri şirketlerine özel İş Etiği Kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından sorumludurlar.
 • İş Etiği Kuralları ve ilgili her türlü politika Etik Kurul'un önerileriyle İnsan Kaynakları Departmanı tarafından gözden geçirilip, revize ve dokümante edilerek Şirket CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayı ile Şirkete duyurulur.
 • Şirket İnsan Kaynakları;

. Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından,

. Şirkette işe girenlerin etik kuralları okumasından, bu konuda bilgilendirilmelerinden ve Çalışan Bildirgesi'ni imzalamalarını sağlamaktan,

 • Şirket yönetimi Etik Kurul ile işbirliği içerisinde;

. Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumaktan,

. Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan,

. Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını temin etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almaktan sorumludurlar.

 1. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN BİLDİRİMİ VE ÇÖZÜMLENMESİ

Çalışanlar, Şirket İş Etiği Kurallarının veya Şirketin tabi olduğu yasal düzenlemelerin ihlal  edildiğini öğrenirse bunu öncelikle doğrudan bağlı oldukları yöneticilerine, durum doğrudan bağlı olunan yönetici ile ilgili ise Şirket Etik Kural Danışmanına, olayla ilgili bir adım atılmaz ve sonuç alınamaz ise Şirket Genel Müdürüne bildirmekle yükümlüdürler.

Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi önlenecektir. Bildirim mekanizmasının şirket menfaati doğrultusunda olması gözetilmelidir. Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur. Bildirimde bulunan kişinin herhangi bir şekilde misillemeye maruz kalmaması takip edilecektir.

Şirkete yapılan uygunsuzluk bildirimleri, şirketin iç işleyiş ve prosedürleri doğrultusunda sonuçlandırılarak karara bağlanır. Şirket, önemli konularda ve gerekli gördüğü diğer hallerde Genel Müdür’ü bilgilendirir ve görüşüne başvurur. Genel Müdür gerekli görürse inceleme sürecini doğrudan kendisi yürütebilir. İş Etiği Kurallarını veya Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler, gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır.

Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır. Ayrıca, herhangi bir şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler etik kural ihlali olarak yorumlanır. Yalan veya iftiraya uğrayan Şirket ya da çalışan söz konusu bildirimi yapanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat kapsamında, ayrı ayrı hukuki yollara başvurabilecektir.

 

 1. ETİK KURUL

Genel Müdür’e bağlı olarak çalışan Etik Kurul, İş Etiği Kuralları kapsamında çıkar çatışmalarını çözümlemek, etik kuralların ihlal edildiğine dair kendisine iletilen bildirimleri değerlendirmek ve Topluluk Şirketlerinin yönetimlerine etik kural ihlallerinde takip edilmesi gereken yol, yöntem ve uygulamalarla ilgili tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Etik Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur:

 1. Serkan Odabaşı
 2. Aydın Özdemir
 3. İbrahim Sönmez

 

 1. ETİK KURUL ÇALIŞMA İLKELERİ

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

    . Bildirim ve şikayetler ile bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar.

. Etik Kurul’a bildirimde bulunan herkes bu bildirimlerinden dolayı Etik Kurul’un koruması altında olup kendilerine baskı, ayrımcılık, mobbing gibi davranışlarda bulunulamaz.

. Etik Kurul soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizlilik kuralları içinde yürütür.

. Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.

. Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.

. Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

. Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.

. Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.

. Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.

. Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.

. Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.