İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

BAŞKURT MOTOR VE KABLO SANAYİ A.Ş.

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Bu İnsan Hakları Politikasının amacı, Başkurt Motor ve Kablo San. AŞ’nin insan hakları konusundaki yaklaşım ve standartlarını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu yolla Başkurt’un insan haklarına verdiği önemi vurgulamaktır.

Başkurt’un tüm çalışanları ve yöneticileri, işbu Politika ‘ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Başkurt, tüm İş Ortaklarından, ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika ‘ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

Başkurt tüm çalışanlara dürüst ve adil bir şekilde davranır, ayrımcılıktan kaçınarak insan onuruna saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama sorumluluğunu üstlenir.

Başkurt, İnsan Hakkı ihlallerine maruz kalma ihtimali daha yüksek olan dezavantajlı grupları (yerli halklar; kadınlar; etnik, dini ve dilsel azınlıklar; çocuklar; engelli insanlar; göçmen işçiler ve aileleri) dikkate alarak bunlar için ek standartlar da uygulayabilir.


•    Çeşitlilik ve Eşit İşe Alım Fırsatları : Başkurt İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kendisine rehber edinmiş ve faaliyet gösterdiği toplumlardaki paydaşlarına karşı insan haklarına saygılı bir anlayış benimsemektedir. Çalışanlarına pozitif ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak ve bunu sürdürmek  temel prensibidir. Başkurt, işe alım, terfi, kariyer gelişimi, ücret, yan haklar ve çeşitlilik gibi konularda küresel etik ilkelere uygun hareket eder ve çalışanlarının kendi seçimleriyle sivil toplum örgütü kurma ve bunlara katılma haklarına saygı duyar. Zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, her türlü ayrımcılık ve tacize kesinlikle tolerans göstermez.


•   Ayrımcılığın Önlenmesi : Ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel ilkedir. Başkurt tüm çalışanlarından birbirlerine olan davranışlarında aynı hassasiyetle hareket etmelerini bekler. Başkurt, çalışanlarına eşit haklar ve fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen gösterir. Irk, cinsiyet, renk, milliyet, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim ve siyasi görüşe dayanan ayrımcılığın ve saygısızlığın hiçbir türüne müsaade edilmez.

•    Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırmaya Karşı Sıfır Tolerans : Başkurt çocukların fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesine neden olan ve eğitim haklarını ellerinden alan çocuk işçiliğine karşı çıkmaktadır. Ayrıca, Başkurt gönülsüz olarak ve tehdit altında çalışma olarak tanımlanan zorla çalıştırmanın her türüne karşıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca köleliğe ve insan ticaretine karşı sıfır tolerans politikasını uygulamakta ve tüm paydaşlarının bu doğrultuda hareket etmesini beklemektedir.
 
•    Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme : Başkurt çalışanlarının herhangi bir karşılık alma korkusu yaşamadan bir sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma haklarına saygı duyar. Başkurt, yasal bir sendika tarafından temsil edilen, çalışanlarının özgürce seçilmiş temsilcileriyle yapıcı bir diyalog kurmayı taahhüt eder.
 
•    Sağlık ve Güvenlik : Çalışanların ve herhangi bir nedenle Başkurt’un çalışma alanında bulunan diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması Başkurt’un en önemli önceliklerinden biridir. Başkurt, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. Güvenlik hizmetleri, gerektiğinde her bir kişinin haysiyetine, gizliliğine ve itibarına saygı duyacak şekilde sağlanır. Başkurt, ilgili mevzuata uyar ve tüm çalışma alanlarında gerekli güvenlik önlemlerini uygular.

Başkurt, çalışma alanında emniyetsiz koşulların veya davranışların tespit edilmesi durumunda, müşterilerin ve çalışanların sağlık, emniyet ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri derhal alır.
 
•    Taciz ve Şiddete Sıfır Tolerans : Çalışanların kişisel itibarını korumanın önemli bir yolu, taciz ve şiddetin meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktır, ancak böyle bir olayın meydana gelmesi halinde buna uygun yaptırımları uygulamaktan kaçınmaz. Başkurt; şiddet v tacizin tolere edilmediği, güvenliği tehdit eden veya rahatsız edici koşulların olmadığı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Fiziksel, sözlü, cinsel veya psikolojik taciz, zorbalık, istismar veya tehdidin hiçbir türüne tolerans göstermez.

•    Çalışma Saatleri ve Ücretler : Başkurt, haftalık azami çalışma saatlerini aşmaz, yasal çalışma saatlerine uyar. Çalışanların düzenli molalar, izinler yapması ve verimli bir iş-yaşam dengesi kurmasına gereken önemi verir. Ücret belirleme süreci, ilgili sektöre ve yerel iş gücü piyasasına göre rekabetçi olabilecek şekilde oluşturulur. Sosyal yan haklar dahil olmak üzere tüm ücretler, geçerli yasa ve yönetmeliklere göre ödenir. Başkurt çalışanları, çalışma koşullarını düzenleyen mevzuata ilişkin ek bilgi almak için İnsan Kaynakları Bölümü ile doğrudan iletişime geçebilir.

•    Kişisel Gelişim : Başkurt çalışanlarına yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar. Başkurt, çalışanlarını iç ve dış eğitimlerle destekleyerek onların kapsamlı şekilde kişisel gelişimleri için çaba gösterir.

•    Veri Gizliliği : Başkurt, çalışanlarının kişisel bilgilerini korumak için üst düzey veri gizliliği standartları uygular. Veri gizliliği standartları, ilgili mevzuatlara uyumlu olarak uygulanır. Başkurt, çalışanlarının da ilgili veri gizliliği yasalarına uymasını bekler.

•    Siyasi Faaliyetler : Başkurt, çalışanların tüm yasal ve gönüllü siyasi katılımlarına saygı duyar. Bununla birlikte, çalışanlar siyasi faaliyetlerini mesai saatleri dışında gerçekleştirmeli ve bu faaliyetler için Başkurt kaynaklarını kullanmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.

Yetki ve Sorumluluklar :

Başkurt’un tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika ’ya uymaktan ve Başkurt’un ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politikadaki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Başkurt, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortaklarının bu Politika ‘ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Başkurt çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkında soruları olduğunda Başkurt İnsan Kaynakları Departmanına  danışabilirler. Bu Politikanın bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir.