ETİK KURALLARIMIZ

Başkurt Etik Davranış Kuralları ve Uygulama

Prensipleri

Başkurt Etik Kurallarına tüm Başkurt çalışanlarının, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bayilerin, Tedarikçilerin ve  Yüklenicilerinin  uymaları beklenir.

Tüm çalışanlarımız Başkurt Etik Kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Başkurt Etik Kurallarının tüm çalışanlar tarafından bilinmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Başkurt’da  görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

 

Çalışan İlişkileri

Başkurt:

• Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır.

• İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını arar ve ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlar.

• Nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri Başkurt’a kazandırmayı amaçlar.

• Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı hedefler.

• Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlar.

• Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.

• Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmayı amaçlar.

• Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.

• Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.

• İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratır ve kalıcı kılar.

• İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmez.

• Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alır.

• Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

• İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve Toplu Sözleşme haklarına saygılıdır.

• Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.

 

Diğer Firmalar ile  İlişkiler

Başkurt ‘un  ilişkilerini yönlendiren temel prensipler aşağıda sıralanmıştır:

 

Yasalara Uyum ve Hukuki İşlemler

• Faaliyet alanına giren tüm konularda yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, Başkurt politikalarına ve çalışma ilkelerine uygun hareket etmek,

• Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak,

• Diğer kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin, kanunlara ve etik kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını esas almak,

 

Sosyal Sorumluluk

• Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek,

• Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek vermek,

• Çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda desteklemek.

 

Müşteri İlişkileri

• Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak,

• Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,

• Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak,

• Müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek.

 

Tedarikçi ve Bayi İlişkileri

• Tedarikçiler ve bayiler ile iş ilişkilerinde karşılıklı değer yaratmak,

• Tedarikçiler ve bayiler ile iletişimi, açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütmek,

• Tedarikçi ve bayi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek,

• Tedarikçi ve bayi ilişkilerinde tedarikçi veya bayi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak.

 

Çevre

• Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılayarak kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek,

• Süreçlerinde çevre ile bağlantılı tüm yasal şartları ve diğer çevre koruma yükümlülüklerini yerine getirmek,

• Çalışanlarını ve iş ortaklarını eğiterek çevre koruma bilincini arttırmayı, doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıkları en aza indirmeyi hedeflemek.

 

Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

 

Başkurt çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:

• Yasalara daima uymak,

• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,

• Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet veya kolaylaştırma ödemesi almamak ve vermemek,

• Sürdürülen görevlerde, ilgili Etik Kurallar ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek, iş ve özel yaşantılarında Başkurt itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak,

• Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,

• Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,

• Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,

• Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,

• Başkurt ürünlerine sahip çıkmak ve satış sonrasında müşterilerinin yanında olmak,

• Mesleğine veya uzmanlığına giren konularda çalışanın kazanç elde ederek, Başkurt dışında bir kurum veya kuruluşta görev alması, dışarıdaki bir işte çalışabilmesi, Şirket’in onayına bağlıdır.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

• Başkurt, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılayarak iş sağlığı/güvenliği iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser, tüm faaliyetlerinde önleyici iş güvenliği yaklaşımını kullanır

• Başkurt işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

• Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır.

• Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, kullanmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.